Sluit
ledenwerving

Aelder Meent, Groenplan en Tafelgesprekken

Op 15 mei vond de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Aalden plaats. Naast formele zaken als financiën en wijzigingen in het bestuur, lag het accent dit keer vooral op het samen vooruitkijken. Zo zijn de stand van zaken rond de Aelder Meent en het Groenplan voor Aalden gepresenteerd. En in groepjes per tafel werd met elkaar gediscussieerd over onderwerpen als zorg, leefbaarheid, veiligheid en groenbeheer.

Financiën

In 2016 is iets ingeteerd op het eigen vermogen en dat zal in 2017 naar verwachting niet anders zijn. Door te bezuinigen op vergaderkosten en verzekeringen en door de contributie in 2017 te verhogen naar € 5,- per jaar, blijft de afname van het eigen vermogen beperkt.

Benoeming en afscheid bestuursleden

Silvia Draaijer heeft na 8 jaar afscheid genomen als voorzitter van Dorpsbelangen Aalden. Sven van ’t Hull bedankte haar voor de goede wijze waarop zij deze functie heeft ingevuld. Hans Terbach werd benoemd als nieuwe voorzitter.

Stand van zaken Aelder Meent

Dorpsbelangen Aalden heeft het rapport over het haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van de Aelder Meent met de gemeente besproken. Voorgesteld is om een projectleider aan te stellen die in één tot anderhalf jaar alles gaat uitwerken. Het gaat dan onder andere om het activiteitenprogramma, de exploitatie, de PR en communicatie en eventuele aanpassingen aan het gebouw en de financiering daarvan. De gemeente overlegt op 30 mei met de bibliotheek over de invulling van de terugkeer van de bibliotheek. De bedoeling is dat daarover een besluit valt. Daarna stellen we zo snel mogelijk een projectleider aan en beginnen we met het invullen van een activiteitenprogramma.

Groenplan

Met dit plan willen we Aalden fleuriger maken. Het Buro voor Groene Ruimtes (Wilfried Reuvers) heeft voor een aantal plekken in Aalden die hiervoor in aanmerking komen ideeën ontwikkeld. De gemeente vindt dit een mooi initiatief, maar wil niet dat dit tot extra kosten leidt. Daarom worden de plannen alleen uitgevoerd als bewoners mee helpen bij het onderhoud. De bedoeling is om in 2017 bloembakken te plaatsen bij binnenkomst van Aalden (reeds gerealiseerd). Daarnaast willen we de bloembakken aan de Marsstukken en het groen aan de Paardenlandsdrift (in combinatie met aanpak van de verkeersproblematiek) aanpakken. Het groenplan is hier te bekijken.

Tafelgesprekken

In kleine groepjes is gediscussieerd over Zorg en Welzijn, Leefbaarheid, Veiligheid en Groenplan. Dit heeft de volgende meningen opgeleverd:

Zorg en Welzijn
Alle inwoners van Aalden hebben nu nog voldoende toegang tot de benodigde professionele en zogenoemde informele hulp. In die zin is er nog noaberschap. Maar het kost veel moeite het aantal vrijwilligers op peil te houden. Eenzaamheid lijkt het grootste probleem, ondanks het feit dat de Korenhof en straks de Aelder Meent als ontmoetingsplekken fungeren. De samenwerking tussen professionele en informele hulp is een aandachtspunt.
Leefbaarheid
De leefbaarheid is over het algemeen goed in Aalden. De voorzieningen zijn prima, maar een tweede (natuur-)speeltuin aan de andere kant van het dorp of in Zweeloo zou welkom zijn.
Het teruglopend aantal vrijwilligers trekt een wissel op de leefbaarheid. Daarom in de loop van 2017 een wervingsactie organiseren, waarbij vrijwilligers op basis van een lijst van activiteiten in 2018 kunnen aangeven aan welke activiteiten zij een bijdrage willen leveren.
Veiligheid
De Whatsapp-groep Buurtpreventie draagt bij aan de veiligheid in Aalden. Wel moet voorkomen worden dat te veel onnodig berichtenverkeer ontstaat (denk aan “duimpjes” of het berichten over zaken die niet direct met de melding van een verdachte situatie te maken hebben. In het plaatsen van bordjes in Aalden waarop aangegeven is dat Buurtpreventie actief is, wordt vooralsnog geen meerwaarde gezien.
Groenplan
Dit is enthousiast ontvangen. Aalden krijgt hierdoor een fleuriger uitstraling. Wel is het raadzaam om het onderhoudsarm in te vullen om de rol van bewoners hierbij zo beperkt mogelijk te houden. De voorkeur gaat zeker niet uit naar het plaatsen van meer bloembakken. Enige zorgen zijn er over het onderhoud op langere termijn. Fondsvorming is wenselijk.
Zorgen zijn er over het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de teelt van lelies naast de molenes aan de Paardenlandsdrift. Dorpsbelangen Aalden gaat uitzoeken wat de feiten zijn en welke actie eventueel gewenst is om schadelijke effecten op de omgeving te beperken.
Wonen
De gemeente ontwikkelt een nieuwe woonvisie. Daarin komt tot uiting hoe vraag en aanbod van woningen het beste op elkaar afgestemd kunnen worden. Zijn er voldoende woningen voor alle bevolkingsgroepen? Is de kwaliteit van de woningen voldoende? Zijn woningen duurzaam en energiezuinig genoeg? Allemaal vragen waar ook Dorpsbelangen Aalden zich een eigen mening over wil vormen. Dit onderwerp is niet in de tafelgesprekken aan de orde gekomen. Wil je met ons meedenken hierover? Mail ons!

Overige opmerkingen

Komt er een aparte bak voor plastic huisvuil?
We gaan de gemeente vragen wat de stand van zaken is.

Is het een idee om adressen van nieuwe bewoners op te vragen bij de gemeente, zodat aan hen een welkomstpakket kan worden verstrekt met informatie over Aalden en omliggende dorpen?
Dit pakken we op!

Al met al een inspirerende avond met inbreng van betrokken leden! Aan het eind van het jaar nemen we alle suggesties en opmerkingen mee in het actualiseren van onze dorpsvisie.

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.