Sluit
molen

Documenten

Hier vind je documenten over belangrijke onderwerpen. Niet alles komt online. Heb je vragen over een document of kan je een document niet vinden, plaats dan een reactie of mail ons.

Aalden! En verder?

Actualisering van de omgevingsvisie voor het dorp Aalden, onder meer op basis van een volksraadpleging in het dorp Aalden. Het document is hier te downloaden.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De WBTR is juli 2021 ingevoerd. Het betreft het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van rechtspersonen. En Dorpsbelangen Aalden is als vereniging een rechtspersoon. Op deze website hebben wij onder documenten een notitie geplaatst waarin staat hoe wij met de wet omgaan. Het is hier te downloaden.

Aelderstroom 2018

Jaarlijks voor de Algemene Ledenvergadering brengt Dorpsbelangen Aalden de Aelderstroom uit. Hierin vind je o.a. de agenda voor de Algemene Ledenvergadering, het jaarverslag van de werkzaamheden van het bestuur en het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering. De Aelderstroom 2018 is bij alle bewoners van Aalden op papier bezorgd. Voor belangstellenden is hier de digitale versie beschikbaar.

Het vervolg; Aalden in beweging

Dit is de titel van een notitie die Lex van Keulen in samenwerking met Dorpsbelangen Aalden heeft geschreven over de uitdagingen voor de toekomst van Aalden. De notitie bevat de elementen die in de bijeenkomst over de toekomst van Aalden op 10 maart met de bevolking en vertegenwoordigers van politieke partijen zijn besproken. Een interessant stuk om te lezen. Het is hier te downloaden.

Woonvisie 2017-2022 gemeente Coevorden: Hier wil je wonen!

Hierin doet de gemeente Coevorden uitspraken over de afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt in de stad en in het buitengebied. Het gaat dan zowel om de hoeveelheid wonen als om de kwaliteit daarvan. De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn daarbij in relatie gebracht met o.a. het streven naar duurzaamheid, de economische ontwikkeling (werk en inkomen), het sociale domein en de betaalbaarheid van het wonen.
Dorpsbelangen Aalden heeft op 19 oktober 2017 met de gemeente van gedachten gewisseld over de woonvisie. Wij kunnen ons grotendeels vinden in de inhoud daarvan. Een overzicht van door ons gemaakte opmerkingen is hier te bekijken.

Beleid t.a.v. protest tegen uitgewezen asielzoekers

Dorpsbelangen Aalden is in het verleden gevraagd om initiatieven van bewoners ter voorkoming van uitzetting van asielzoekers te ondersteunen. Omdat we merkten dat daarop niet eenvoudig ja of nee gezegd kan worden (bij elke uitzetting spelen weer andere factoren een rol) is daarvoor deze beleidsnotitie opgesteld. Conclusie is dat elk geval op zich beoordeeld moet worden.

Groenplan

Om het groen in Aalden weer in beeld te brengen en meer beleving en betrokkenheid (draagvlak) te creëren voor onze groene
omgeving is door Reuvers, bureau voor groene ruimten een groenplan opgesteld. Het bevat een opsomming van mogelijke locatie waar saaie groen vervangen kan worden door meer fleur en dynamiek in het groen.

Kunst, cultuur en onderwijs in de Aelder Meent

De sluiting van onze bibliotheek in september 2015 was eind 2014/begin 2015 al aanleiding om met de Stichting Bibliotheek Coevorden hierover in gesprek te gaan. Uiteindelijk hebben we als Dorpsbelangen Aalden zelf het initiatief genomen om een plan te maken voor het onderbrengen van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs op één locatie: De Aelder Meent. Een bibliotheekvoorziening maakt daarvan onderdeel uit. Het streven is om dit in combinatie met het Kindcentrum, dat door de scholen en kinderopvangorganisaties in Aalden wordt opgericht, in de loop van 2018 te realiseren.

Dorpsvisie 2015-2019

In dit document is, voortbouwend op het project “Vijf Sterren Dorp Aalden”, uiteengezet wat de opgave is, als het gaat om de leefkwaliteit in Aalden. Naast de positionering van Dorpsbelangen in het krachtenveld van verschillende partijen en hun belangen, wordt een visie gegeven op de inhoudelijke opgave om de leefkwaliteit in Aalden op peil te houden. In 2018 wordt de dorpsvisie geactualiseerd in overleg met de inwoners van Aalden.

KEER GEDEELD