Sluit
gebiedsgerichte nieuwsbrief gemeente Coevorden

Resultaten wijk- en dorpenronde

Op 30 januari vond de wijk- en dorpenronde met de gemeente plaats. Dit heeft het volgende opgeleverd:

Dorpsvisie

We willen onze Dorpsvisie 2015-2019 in overleg met de inwoners van Aalden actualiseren om bijvoorbeeld onderwerpen als wonen en zorg een nadrukkelijker plaats geven. De gemeente zal ons met name op het gebied van wonen cijfermateriaal aanleveren over de ontwikkeling van de bevolking en de woningbehoefte.

Jaarplan 2017 en prioriteiten

In 2017 wil Dorpsbelangen Aalden ca. 10 prioriteiten realiseren. Het gaat o.a. om het oplossen van de verkeersproblematiek aan de Paardelandsdrift, de realisatie van de Aelder Meent, inclusief bibliotheek, de gemeenschappelijke opslag van materialen en gereedschappen door een aantal grotere verenigingen, een nieuwe vorm voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, een extra parkeerplaats voor gehandicapten bij de Korenhof en de invulling van het beheer van de speeltuin.

Groenplan

Op een aantal cruciale plaatsen in Aalden kan het groen verbeterd worden. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de bloembakken aan de Marstukken of naar het plein voor de Korenhof. Bureau Reuvers gaat daarvoor een groenplan ontwikkelen, wat daarna aan de gemeente wordt voorgelegd voor goedkeuring.

Beleid AED’s

Wij vinden dat het voorzien in en de bekostiging van AED’s een overheidstaak is. Wethouder Brink gaf daarop aan dat dit op de agenda van de provincie Drenthe staat. In overleg tussen UMCG Ambulancezorg, de GGD en de gemeente wordt op dit moment onderzocht hoe de kosten van AED’s het best gedekt kunnen worden.

Vernielingen jaarwisseling

Volgens Hans Bonhof van de politie is het een relatief rustige jaarwisseling geweest. Er is geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om vernielingen bij volgende jaarwisselingen te voorkomen. Het is wel van belang dat mensen aangifte doen van vernielingen. Dat is namelijk niet altijd gebeurd. Verder blijft Hans Bonhof voorlichting geven aan jongeren op de scholen.

Verkeerssituatie Korenhof

Het gaat hier om de onduidelijke situatie voor fietsers (ook op de Aelderstraat ter hoogte van de COOP) en de voorrangssituatie vanuit de Aelderhof naar de Korenhof. De gemeente heeft toegezegd te gaan kijken of dit te verbeteren is.

Aelder Meent

In februari wordt het rapport over de haalbaarheid van de Aelder Meent (kunst- cultuur en onderwijscentrum) afgerond. Daarna vindt overleg met de gemeente plaats over de concretisering. Hierbij zijn 14 partijen betrokken, inclusief de bibliotheek. We hopen dit voor de zomervakantie in samenwerking met alle partijen en de gemeente voor elkaar te hebben.

Stimuleringsfonds deel 2

Binnenkort wordt een werkgroep ingesteld die de criteria voor verstrekking van subsidies uit het stimuleringsfonds deel 2 gaat invullen. Dorpsbelangen Aalden maakt deel uit van deze werkgroep. De gedachte is om te gaan werken met dorpsbudgetten c.q. budgetten voor dorpshuizen.

Aanbestedingsbeleid gemeente

We hebben een pleidooi gehouden voor het betrekken van lokale ondernemers bij het aanbesteden van werk door de gemeente. De gemeente heeft daarvoor regels opgesteld, die wij binnenkort zullen ontvangen. Daarnaast zegde wethouder Brink toe dat de gemeente bereid is om haar aanbestedingsbeleid toe te lichten aan de ondernemers(vereniging), als daar behoefte aan is.

AZC

Wethouder Brink vroeg naar onze ervaringen met de wijze waarop de overlast van asielzoekers eind 2016 is aangepakt. Hierover heerst alom tevredenheid. Na onze brief aan het COA, waarin werd gevraagd maatregelen te nemen tegen de overlast, is dat ook heel snel en in goed overleg tussen alle betrokken partijen gebeurd.

Gebiedsgerichte nieuwsbrief

De voorzitter van Dorpsbelangen Aalden, Silvia Draaijer, ontving van wethouder Brink het eerste exemplaar van de gebiedsgerichte nieuwsbrief van de gemeente. Deze nieuwsbrief komt in de plaats van de gemeentelijke informatiepagina in de krant en bevat gemeentelijk nieuws op maat voor dorpen en wijken. De nieuwsbrief is ook digitaal te ontvangen. Vul daarvoor het formulier in op https://www.coevorden.nl/node/459

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.