Sluit
Bestuursvergadering

Resultaten Bestuursvergadering 11 september

Op de bestuursvergadering van 11 september heeft Dorpsbelangen Aalden o.a. het volgende besproken:

Projecten

De stand van zaken van alle projecten zijn doorgenomen. En dat zijn er nogal wat:

  • Gemeenschappelijke opslag materialen: de verwachting is dat binnenkort de realisatiefase van dit mooie project kan starten.
  • Aelder Meent: we hebben Paul Blaauwgeers opdracht gegeven dit project te realiseren. Op 21/9 is er een bijeenkomst met de deelnemende organisaties. De bibliotheek komt niet op 16/10 maar zoals het er nu naar uitziet medio november terug.
  • Groenplan: van elk onderdeel in dit plan zijn we met Wilfried Reuvers bezig de kosten te ramen. Daarna worden keuzes gemaakt over de uitvoering.
  • Verkeersknelpunten: nader overleg met de gemeente zal moeten uitwijzen welke oplossingen mogelijk zijn rond Korenhof, Paardelandsdrift, Marsstukken en Wendakker.
  • Beheer speeltuin: prullenbak is aangebracht, bankje is opgeknapt, onderhoud en beheer zijn geregeld, kortom dit loopt goed!
  • Zorg: gesprekken gevoerd met veel verschillende partijen. Veel is goed geregeld. Maar niet iedereen blijkt op de hoogte van alle mogelijkheden op het gebied van formele en informele zorg. Binnenkort komen we met een voorstel ter verbetering op dit gebied.
  • AaldenApp: op dit moment ruim 300 gebruikers. In de komende tijd werken we aan doorontwikkeling wat betreft nieuwe info, afstemming met OEK en invulling push-berichten. Suggesties voor een betere AaldenApp zijn welkom!

Subsidieaanvraag Stimuleringsfonds

We hebben IJsvereniging Wintervreugd ondersteund met een subsidieaanvraag voor het vernieuwen van het dak van het gebouw op de ijsbaan. Hierover wordt in november besloten.

Ondersteuning initiatieven ter voorkoming van uitzetting asielzoekers

Dit is een lastig onderwerp gebleken. Hoe gaan we om met een verzoek van inwoners van Aalden om een protest te ondersteunen tegen uitzetting van een asielzoeker. Vragen die o.a. hierbij spelen, zijn: is de asielregelgeving al of niet juist toegepast, hoeveel inwoners/organisaties in Aalden steunen het protest, welke positieve bijdrage levert de betreffende asielzoeker aan de dorpsgemeenschap, wat kunnen we doen op basis van onze missie (bevordering van de leefkwaliteit in Aalden en de belangenbehartiging van de inwoners van Aalden)? Besloten is één en ander voor de volgende bestuursvergadering op 23 oktober nader uit te werken.

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.